Obzor.cz >> VŠE O NÁKUPU >> Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Kupující je v případě odstoupení od smlouvy dle předchozí věty povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od takového odstoupení, vrátit zboží prodávajícímu, a to tak, že toto doručí do sídla prodávajícího, pokud možno v původním obalu, včetně kopie dodacího listu. Aby byla dodržena lhůta pro vrácení zboží, postačuje odeslat zboží zpět před uplynutím příslušné lhůty. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pro případ, že by zboží nebylo možno vrátit obvyklou poštovní cestou, jsou maximální náklady odhadovány na částku ve výši 400,- Kč, přičemž jako pomocné kritérium pro odhad této částky bylo zvoleno srovnání s ceníkem společnosti Česká pošta, s.p., a to pro balík do ruky o hmotnosti 50 kg; skutečné náklady spojené s vrácením zboží tedy můžou být proporcionálně vyšší. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení jím poskytnutého plnění. Kupující však odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Kupujícímu tak na základě odstoupení od smlouvy nevzniknou další náklady. Peněžní prostředky budou ze strany prodávajícího vráceny teprve po obdržení vráceného zboží nebo prokázání, že bylo zboží odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy je kupující povinen uplatnit u družstva OBZOR, výrobní družstvo Zlín, se sídlem Zlín, Na Slanici 378, PSČ 763 02, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovníchslužeb). Pro odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn (nikoliv tedy povinen) použít Formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího, konkrétně v sekci ,,E-shop - Obchodní podmínky / Ke stažení“. Tento formulář je možno mj. elektronicky vyplnit přímo na internetových stránkách prodávajícího a následně jej i odeslat prodávajícímu. Využije-li kupující této formy vyplnění a odeslání zmíněného formuláře, bude mu ze strany prodávajícího zasláno potvrzení o přijetí takového oznámení o odstoupení od smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) zásoby prodávajícího byly vyčerpány

c) došlo k výrazné změně ceny

d) prodávající není schopen plnit na daný závazek

Odstoupí-li prodávající od smlouvy dle tohoto odstavce obchodních podmínek, kontaktuje kupujícího a navrhne mu řešení situace, přičemž zpravidla doporučí kupujícímu náhradní zboží. Nepřistoupí-li kupující na dodání náhradního zboží v odpovídající hodnotě nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vrátí prodávající kupujícímu veškeré peněžní prostředky jím zaplacené, a to do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího.

 

FORMULÁŘ odstoupení od smlouvy

Operátor Napište nám dotaz ?
x
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.