Obzor.cz >> VŠE O NÁKUPU >> Obch. podmínky pro eshop

Obchodní podmínky pro spotřebitele

I. Úvodní ustanovení

1. Internetový obchod provozuje OBZOR, výrobní družstvo Zlín, se sídlem Zlín, Na Slanici 378, PSČ 763 02, ICO 00030988, které je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spis. zn. odd. DrXXXVIII, vložka 510 (dále jen ,,prodávající").

2. Tyto obchodní podmínky se vztahují výhradně na nákup v internetovém obchodě učiněný ze strany spotřebitele, tedy každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen ,,kupující").

3. Závaznými jsou obchodní podmínky ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího ke dni odeslání elektronické objednávky kupujícím. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu, jakož i zákonem c. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Kupní smlouvu předvídanou těmito obchodními podmínkami lze uzavřít v českém jazyce.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy.

1. Umístění nabídky prodeje zboží na internetových stránkách ze strany prodávajícího není návrhem na uzavření smlouvy. Učiněním objednávky ze strany zájemce tedy prodávajícímu nevznikají žádná práva či povinnosti. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu potvrzení objednávky. Teprve okamžikem doručení takového potvrzení kupujícímu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

2. Podmínkou řádného učinění elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky zároveň kupující stvrzuje, že se plně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s těmito souhlasí. Chyby vzniklé při zadávání dat v procesu podání objednávky jsou zjistitelné následnou kontrolou ze strany kupujícího, přičemž tyto lze taktéž opravit uvedením dat správných. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

3. Kupní cenou je cena uváděná prodávajícím v nabídce příslušného zboží v době uskutečnění objednávky ze strany kupujícího. Doba trvání případných akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak.

4. V případě, že zájemce učiní řádnou objednávku a ze strany prodávajícího nedojde k uzavření smlouvy, zavazuje se prodávající vrátit zájemci veškerá jím poskytnutá plnění.

III. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží.

1. V této části obchodních podmínek jsou uvedeny informace týkající se odstoupení od smlouvy jako podmínky takového odstoupení, lhůty a postupy pro uplatnění tohoto práva. Tato část obchodních podmínek současně slouží jako poučení spotřebitele (kupujícího) o právu na odstoupení od smlouvy.

2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

3. Kupující je v případě odstoupení od smlouvy dle předchozí věty povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od takového odstoupení, vrátit zboží prodávajícímu, a to tak, že toto doručí do sídla prodávajícího, pokud možno v původním obalu, včetně kopie dodacího listu. Aby byla dodržena lhůta pro vrácení zboží, postačuje odeslat zboží zpět před uplynutím příslušné lhůty. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pro případ, že by zboží nebylo možno vrátit obvyklou poštovní cestou, jsou maximální náklady odhadovány na částku ve výši 400,- Kč, přičemž jako pomocné kritérium pro odhad této částky bylo zvoleno srovnání s ceníkem společnosti Česká pošta, s.p., a to pro balík do ruky o hmotnosti 50 kg; skutečné náklady spojené s vrácením zboží tedy můžou být proporcionálně vyšší. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení jím poskytnutého plnění. Kupující však odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladu na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Kupujícímu tak na základě odstoupení od smlouvy nevzniknou další náklady. Peněžní prostředky budou ze strany prodávajícího vráceny teprve po obdržení vráceného zboží nebo prokázání, že bylo zboží odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve.

5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6. Právo na odstoupení od smlouvy je kupující povinen uplatnit u družstva OBZOR, výrobní družstvo Zlín, se sídlem Zlín, Na Slanici 378, PSČ 763 02, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Pro odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn (nikoliv tedy povinen) použít Formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího, konkrétně v sekci ,,E-shop - Obchodní podmínky / Ke stažení". Tento formulář je možno mj. elektronicky vyplnit přímo na internetových stránkách prodávajícího a následně jej i odeslat prodávajícímu. Využije-li kupující této formy vyplnění a odeslání zmíněného formuláře, bude mu ze strany prodávajícího zasláno potvrzení o přijetí takového oznámení o odstoupení od smlouvy.

7. Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b) zásoby prodávajícího byly vyčerpány
c) došlo k výrazné změně ceny
d) prodávající není schopen plnit na daný závazek

Odstoupí-li prodávající od smlouvy dle tohoto odstavce obchodních podmínek, kontaktuje kupujícího a navrhne mu řešení situace, přičemž zpravidla doporučí kupujícímu náhradní zboží. Nepřistoupí-li kupující na dodání náhradního zboží v odpovídající hodnotě nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vrátí prodávající kupujícímu veškeré peněžní prostředky jím zaplacené, a to do pěti pracovních dnu po připsání platby na účet prodávajícího.

IV. Reklamace

1. Uplatnit práva z vadného plnění lze u prodávajícího dle podmínek Reklamačního řádu, a to na adrese reklamace@obzor.cz, případně osobně v sídle prodávajícího. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem České republiky. Zboží na reklamaci kupující zašle, pokud možno, v původním obalu.

V. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2. Případné spotřebitelské spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím na základě kupní smlouvy či v souvislosti s ní, budou vždy nejprve řešeny mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení těchto spotřebitelských sporů je věcně příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát -  oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky České obchodní inspekce – www.adr.coi.cz 

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

4. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Operátor Napište nám dotaz ?
x
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.